Kế toán đã biết cách tính thuế xuất nhập khẩu?


Tin tức / Monday, June 29th, 2020

Xuất nhập khẩu hàng hóa mang đến những cơ hội cũng như thử thách cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Do đó, việc đánh thuế xuất nhập khẩu là rất cần thiết. Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng nắm rõ về thuế xuất nhập khẩu. Bên cạnh những bài viết đã chia sẻ về tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào, thủ tục hủy hóa đơn cần những gì,… bài viết hôm nay sẽ gửi đến quý bạn đọc chi tiết về giá trị, thời điểm cũng như cách tính thuế đối với thuế xuất nhập khẩu.

1. Giá trị và thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

Giá trị tính thuế sẽ được quy định dựa trên Luật hải quan chính là giá trị hải quan của mặt hàng xuất nhập khẩu đó.

Thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu sẽ được tính vào thời điểm mà doanh nghiệp làm tờ khai hải quan. Đối với việc lập tờ khai hải quan thì thời điểm lập tờ khai sẽ được quy định rõ ở trong Luật hải quan của Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ dựa trên Luật này để xác định thời điểm đi làm tờ khai.

2. Cách tính thuế xuất nhập khẩu dựa trên tỷ lệ phần trăm

Khi áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm, bạn cần lưu ý: Đối với mỗi mặt hàng xuất nhập khẩu, thuế suất của nó được tính dựa trên quy định cụ thể của từng mặt hàng

Những trường hợp mà các mặt hàng được xuất khẩu sang các nước có chính sách ưu đãi về thuế và có sự thỏa thuận quan hệ thương mại với Việt Nam thì những trường hợp này sẽ áp dụng các thỏa thuận về thuế bao gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và được áp dụng như sau:

– Thuế suất thông thường sẽ được áp dụng đối với những mặt hàng dạng nhập khẩu. Những mặt hàng này là mặt hàng nằm trong Điểm a và Điểm b của Luật 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016. Đối với phần trăm của thuế suất thông thường, nó sẽ được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của các mặt hàng tương ứng với nó. Trong trường hợp mà mức thuế suất bằng 0%, nó sẽ được áp dụng với mức thuế suất thông thường đã được quy định trong Điều 10, Luật 107/2016/QH13 ban hành 06/04/2016.

Hóa đơn điện tử được tra cứu bằng cách nào?

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có dễ dàng đối với doanh nghiệp?

– Thuế suất ưu đãi và ưu đãi đặc biệt sẽ chỉ được áp dụng đối với những nhóm hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, những nhóm nước có chính sách thỏa thuận quan hệ thương mại tốt đối với Việt Nam. Những mặt hàng phi thuế quan đã được nhập khẩu vào khu vực trong nước nhưng phải đảm bảo đáp ứng được đủ điều kiện xuất xứ từ những nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại tốt với Việt Nam.

3. Cách tính thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp

Khi tính thuế hỗn hợp, số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối của mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được xác định dựa trên căn cứ những hàng hóa thực tế khi xuất khẩu và nhập khẩu và dựa trên mức thuế tuyệt đối quy định tại đơn vị hàng hóa khi được quy định ở một loại hàng hóa tại thời điểm đó.

Khi tính thuế xuất nhập khẩu với phương pháp hỗn hợp, số tiền thuế được xác định là tổng số tiền thuế tính theo tỷ lệ phần trăm cùng với số tiền thuế tuyệt đối trên hàng hóa đó. Phương pháp này đã được quy định tại Khoản 1, Điều 5 và Khoản 1, Điều 6 của Luật thuế xuất nhập khẩu.

4. Tính thuế xuất nhập khẩu dựa trên hạn ngạch thuế quan

Đối với những mặt hàng tính thuế được áp dụng hạn ngạch thuế quan thì sẽ áp dụng mức thuế tuyệt đối dựa trên Khoản 3 của Điều 5 và Điều 6 của Luật thuế xuất nhập khẩu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *